КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Державна атестація

Атестація здійснюється у формі захисту кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота має передбачати теоретичне дослідження та практичне розв'язання спеціалізованого завдання або проблеми в галузі комп’ютерних наук, яка характеризується комплексністю та невизначеністю умов і потребує застосування теорій та методів інформаційних технологій.

Об’єктами дослідження можуть бути явища різної природи, технологічні процеси, технології, види діяльності в рамках сформульованої проблеми.

У кваліфікаційній роботі не має бути академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації. Вимоги до змісту, обсягу та структури кваліфікаційної роботи визначаються закладом вищої освіти. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти.

Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат згідно з Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату у Київському національному університеті культури і мистецтв та відповідно до Кодексу академічної доброчесності у Київському національному університеті культури і мистецтв

Вимоги до змісту, обсягу та структури кваліфікаційної роботи

Тематика кваліфікаційних робіт