КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Видання кафедри

Науковий журнал

Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері

Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері

Науковий журнал «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з проблематики в галузі інформаційних технологій та інновацій в соціокультурній сфері в розрізі комп’ютерних наук.

Видання адресовано науковцям, викладачам закладів вищої освіти, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти в галузі інформаціних технологій, комп’ютерних наук, графічної візуалізації, інформаційно-комунікаційних технологій в соціокультурній сфері.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 29.06.2021 року № 735 за спеціальностями: 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Сайт журналу>>>

Навчальні посібники та монографії

Динаміка сучасної культури: наукова і техніко-технологічна детермінація

Трач Ю.В. Монографія

Розглянуто науку, техніку і технології як рушійну силу соціокультурного поступу, провідні тенденції розвитку проривних технологій, перспективи імплементації штучного інтелекту в різні сфери життєдіяльності, розкрито особливості Інтернету речей як складної соціально-технологічної системи, можливості застосування робототехніки в соціальній сфері, охарактеризовано трансформаційний потенціал NBIC-технологій. З’ясовано особливості використання технологій в соціокультурній діяльності (цифровізація у повсякденні, оцифрування матеріальної культурної спадщини, нові мистецькі практики на ґрунті досягнень науки і технологій). Наголошено на техногенних й антропогенних ризиках в цифрову епоху і системних проблемах (етичних й екзистенційних, кіберзлочинності тощо), на необхідності проектувати технології за гуманістичними принципами, а також виробити теоретико-методологічні засади їх впровадження у всі сфери життєдіяльності сучасного суспільства.

Основи алгоритмізації та програмування мовою С++. Навчальний посібник

Булига О.А, Булига К.Б., Чайковська О.А.

Навчальний посібник «Основи алгоритмізації та програмування мовою С++» призначений для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Посібник надає можливість студентам опанувати основи алгоритмізації та засвоїти основні підходи до створення консольних додатків в середовищі Dev- C++ 5.11. Навчальний посібник містить у собі розробки чотирнадцяти тем, які подаються за єдиною схемою: основний теоретичний матеріал і приклади реалізації алгоритмів мовою С++. Подання матеріалу дозволяє використовувати посібник як для аудиторної, так і для самостійної роботи студентів. Електронна версія посібника може бути використана для дистанційного навчання.

Математичний інструментарій моделювання економічних процесів

Вовк Людмила Василівна

Навчальний посібник складено відповідно до державних стандартів вищої освіти за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців галузей знань «Соціальні поведінкові науки» (спеціальності «Економіка», «Соціологія», «Міжнародні економічні відносини»), «Управління й адміністрування» (спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Менеджмент»). Також посібник може використовуватися при підготовці фахівців інших спеціальностей. Практичні заняття передбачають набуття студентами навичок, необхідних для розв’язання теоретичних і практичних завдань економіки з застосуванням математичного інструментарію досліджень; побудови економіко-математичних оптимізаційних й економетричних моделей; подальшого вивчення студентами дисциплін циклів природничо-наукової, загальноекономічної і професійної підготовки. Робочий зошит призначено для індивідуальної роботи студентів. Корисний для студентів, які навчаються дистанційно чи заочно, оскільки до кожного завдання наведено методичні вказівки, у яких зазначено теоретичні положення, основні поняття, формули, теореми й алгоритми, які можуть допомогти студенту повторити вивчений матеріал чи самостійно засвоїти новий.

WEB-технології та WEB-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів : навч. посіб.

Бородкіна І. Л., Бородкін Г.О.

Навчальний посібник призначений для набуття теоретичних знань і практичних навичок створення електронних інформаційних продуктів із застосуванням мови гіпертекстової розмітки HTML. В посібнику надано основний теоретичний матеріал, який стосується різних аспектів використання тегів мови HTML при створенні інформаційних ресурсів, наведено велику кількість прикладів використання основних структурних елементів мови HTML. Студентам пропонуються завдання для самостійної роботи, варіанти практичних завдань для проведення контрольної роботи, приклади питань для проведення тестового контролю знань та довідкові матеріали, необхідні студентам під час виконання самостійних завдань. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають технології створення електронних інформаційних ресурсів. Посібник може стати основою для подальшого поглибленого вивчення дисциплін, пов’язаних зі створенням інформаційних ресурсів для мережі Інтернет.

WEB-технології та WEB-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурсів : навч. посіб.

Бородкіна І. Л., Бородкін Г.О.

Навчальний посібник призначений для набуття теоретичних знань і практичних навичок створення гіпертекстових інформаційних продуктів із застосуванням мови гіпертекстової розмітки HTML. В навчальному посібнику надано основний теоретичний матеріал, який стосується різних аспектів використання тегів мови HTML при створенні інформаційних ресурсів, наведено велику кількість прикладів використання основних структурних елементів мови HTML. Для закріплення отриманих знань та набуття необхідних практичних навичок студентам пропонуються завдання для самостійної роботи, варіанти практичних завдань для проведення контрольної роботи, приклади питань для проведення тестового контролю знань та довідкові матеріали, необхідні студентам під час виконання самостійних завдань. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають технології створення електронних інформаційних ресурсів. Посібник може стати основою для подальшого поглибленого вивчення дисциплін, пов'язаних зі створенням інформаційних ресурсів для мережі Інтернет.

Теорія алгоритмів: Навчальний посібник

Бородкіна І.Л., Бородкін Г.О.

Посібник призначається для знайомства студентів з формальними підходами до визначення поняття ""алгоритм"", його властивостями, способами запису та підходами до їх розробки. В посібнику також детально розглянуті найвідоміші формалізації поняття алгоритма (машини Тюринга, машини Поста та нормальні алгоритми Маркова), велику увагу приділено методам та технологіям їх розробки. Для закріплення отриманих знань та набуття необхідних практичних навичок студентам пропонуються завдання для самостійної роботи, варіанти практичних завдань для проведення контрольної роботи, приклади питань для проведення контролю знань та довідкові матеріали, необхідні студнетам під час виконання самостійних завдань. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів.

Інженерія програмного забезпечення: Навчальний посібник

Бородкіна І.Л., Бородкін Г.О.

В посібнику надано систематичний виклад принципів, моделей, методів і метрик, які використовуються в інженерному циклі створення складних програмних систем. Викладено основи як класичних, так і гнучких методів розробки, розглянуто питання менеджменту класичних і гнучких програмних проектів. Велика увага приділена останнім науковим та практичним досягненням, що характеризують динаміку розвитку галузі. Як програмні засоби, що підтримують цілісний процес розробки ПЗ, розглядається технологія компанії Microsoft - Visual Studio Team System (VSTS) з акцентом на Team Foundation Server (TFS). Показується, як викладений в посібнику теоретичний матеріал може бути реалізовано на практиці, з використанням програмних засобів розробки. Вміст посібника відповідає рекомендаціям міжнародного стандарту з комп'ютерної освіти і міжнародним стандартам з програмної інженерії.