КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Освітня кваліфікація Бакалавр з комп’ютерних наук
Професійна кваліфікація «Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)»;«Фахівець з інформаційних технологій»

В умовах інформаційного суспільства та стрімкого розвитку нових веб-технологій, використання мобільних пристроїв, поширення систем доповненої реальності, реалізації концепцій Інтернету речей потрібна велика кількість професіоналів в області інформаційних та веб-технологій, працівників, які створюють різноманітні інформаційні ресурси і сервіси, розміщують та підтримують їх в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет.

Саме тому сьогодні фахівці з інформаційних технологій – найбільш затребувана і високооплачувана категорія спеціалістів, як у вітчизняних компаніях, так і в численних зарубіжних компаніях.

Підприємствам, установам, організаціям соціально-культурної сфери різних форм власності потрібні нові категорії фахівців, яких узагальнено називають веб-майстрами, фахівцями з електронних ресурсів (e-Content), експертами цифрової медіаіндустрії (Digital Media).

Саме тому на кафедрі забезпечено диференційований підхід до підготовки ІТ-фахівців з урахуванням предметних галузей їхньої майбутньої професійної діяльності за спеціалізацією «Комп’ютерна графіка та дизайн». Студенти, які оберуть цю спеціалізацію, отримають ґрунтовні теоретичні та практичні знання з низки базових та вибіркових дисциплін, а саме:

Перелік дисциплін освітньої програми

№ з/п Назва дисципліни
1 2
Нормативні
1. Історія культури
2. Етнографія
3. Іноземна мова
4. Філософія
5. Політологія
6. Основи трудового права і підприємницької діяльності
7. Професійна та корпоративна етика
8. Екологія
9. Вища математика
10. Дискретна математика
11. Фізика
12. Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси і математична статистика
13. Основи збору, обробки та передачі інформації
14. Теорія алгоритмів
15. Об'єктно-орієнтоване програмування
16. Алгоритмізація та програмування
17. Комп'ютерна графіка
18. Операційні системи
19. Чисельні методи
20. Математичні методи дослідження операцій
21. Веб-технології та веб-дизайн
22. Організація баз даних та знань
23. Теорія прийняття рішень
24. Проектування інформаційних систем
25. Діловий етикет
26. Вступ до фаху
27. Основи економічних знань
28. Європейська структура цифрової компетентності
29. Право інтелектуальної власності
Вибіркові
1. Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях
2. Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
3. Кросплатформенне програмування
4. Системний аналіз
5. Технології комп'ютерного проектування
6. Методи та засоби програмної інженерії
7. Стандартизація та сертифікація в галузі ІТ
8. Веб-проектування та управління веб-контентом
9. Перспективні мови програмування
10. Технології розподілених систем та паралельних обчислень
11. Технології захисту інформації
12. Технологія створення програмних продуктів
13. Розробка ІТ-стратегій та управління ІТ-проектами
14. Моделювання систем
15. Інтерфейси програмних систем обробки інформації та управління
16. Інтелектуальний аналіз даних
17. Комп'ютерні мережі
18. Методи та системи штучного інтелекту
19. Спецкурси
Вільне програмне забезпечення (Linux)
Інформаційні технології соціокультурних установ
Програмування мобільного обладнання
Розгортання настільних операційних систем
Статистичні методи, теорія потоків, подій
Теорія інформації та кодування
Тестування програмного забезпечення

ІТ-ринок вимагає постійної зміни кількості та якості знань і умінь від випускника, а безперервні зміни в технологіях вимагають постійної корекції навчальних планів і навчальних дисциплін. Саме тому кафедра постійно співпрацює з професійними ІТ-спільнотами та використовує принципи дуальної освіти, залучаючи до викладання навчальних дисциплін і проведення майстер-класів спеціалістів провідних ІТ-компаній та навчально-тренінгових центрів. Згідно з навчальним планом студенти проходять чотири види практики: ознайомчу, навчальну, виробничу та переддипломну у вітчизняних і зарубіжних ІТ-компаніях, на підприємствах, в установах, організаціях та органах управління соціально-культурної сфери, які потребують фахівців з інформаційних технологій.

Випускники спеціальності «Комп’ютерні науки» (відповідно до Національного класифікатора України: «Класифікатор професій») можуть займати такі посади: технік-програміст; технік із системного адміністрування; фахівець з інформаційних технологій; фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну); фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець з розроблення комп'ютерних програм, інженер з обслуговування комп'ютеризованих систем в організаціях, установах та на підприємствах різного профілю.

Випускники мають можливості продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.